Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zintegrowany zestaw Combi Prisma. Waga kontrolna zintegrowana z wykrywaczem metali

§1 Postanowienia ogólne

1.Packsol Ryszard Warczyński, z siedzibą przy ul. Elizy Orzeszkowej nr. 29B lokal 35, Gniezno 62-200, o numerze NIP: 7841122283, jest administratorem Twoich danych osobowych. Możesz się z nami skontaktować pisząc na adres naszej siedziby lub wysyłając e-mail na adres: kontakt@packsol.pl

2. Zgodnie z Art. 37 RODO, firma Packsol Ryszard Warczyński nie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych.

3. Polityka prywatności jest nieodłącznym elementem Regulaminu. Korzystając z naszych usług, powierzasz nam swoje dane. Ten dokument ma na celu pomóc Ci zrozumieć, jakie informacje i dane zbieramy, dlaczego to robimy i jak je wykorzystujemy. Te dane są dla nas bardzo ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem, który określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz stosowania plików „Cookies”.

4. Chcemy Cię poinformować, że przestrzegamy przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz wszelkich uregulowań prawnych wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W razie potrzeby udzielamy wyczerpujących informacji na temat wykorzystania Twoich danych osobowych. Staramy się zawsze jasno informować o danych, które gromadzimy, jak je wykorzystujemy, do jakich celów mają służyć i komu je przekazujemy, jak zapewniamy ochronę tych danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach, do których należy się zgłosić w razie wątpliwości.

§2 Reguły dotyczące prywatności

1. Twoja prywatność jest dla nas ważna. Chcemy zapewnić Ci komfort korzystania z naszych usług.

2. Doceniamy zaufanie, które nam okazujesz, powierzając nam swoje dane osobowe do realizacji usług. Zawsze używamy danych osobowych w sposób uczciwy i tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia usług.

3. Jako Użytkownik masz prawo do pełnej i jasnej informacji o tym, jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe i dlaczego są one potrzebne. Zawsze w przejrzysty sposób informujemy o danych, które zbieramy, jak i komu je udostępniamy oraz udzielamy informacji o podmiotach, do których należy się zgłosić w razie wątpliwości.

4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych, niezwłocznie podejmiemy kroki w celu wyjaśnienia i rozwiania tych wątpliwości. W pełni odpowiadamy na wszystkie pytania związane z tym tematem.

5. Podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby chronić Twoje dane przed niewłaściwym i niekontrolowanym wykorzystaniem.

6. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

art. 6 ust. 1 lit. a osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów

art. 6 ust. 1 lit. b przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

art. 6 ust. 1 lit. c przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

art. 6 ust. 1 lit. d przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej

art. 6 ust. 1 lit. e przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi

art. 6 ust. 1 lit. f przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią

7. Twoje dane osobowe związane z zawarciem i realizacją umowy będą przetwarzane przez okres jej realizacji oraz przez okres nie dłuższy niż przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości, tj. nie dłużej niż przez 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ostatnia umowa została wykonana.

8. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania przyszłych umów będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu.

9. Masz prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, sprostowania swoich nieprawidłowych danych; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

10. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa). Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących praw, skontaktuj się z nami listownie na adres korespondencyjny.

11. Przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych i będziemy współpracować z organami zajmującymi się ochroną danych oraz uprawnionymi do tego organami ścigania. W przypadku braku przepisów dotyczących ochrony danych, będziemy postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami ochrony danych, zasadami współżycia społecznego jak i ustalonymi zwyczajami.

12. W razie pytań, zapraszamy do kontaktu za pomocą strony, z której zostałeś przekierowany do niniejszej Polityki prywatności. Prośba o kontakt zostanie niezwłocznie przekazana do odpowiedniej powołanej do tego osoby. Prosimy o podanie imienia i nazwiska, aby ułatwić nam odpowiedź lub ustosunkowanie się do podanych informacji.

§3 Obszar i cel gromadzenia danych osobowych

1. Przetwarzamy niezbędne dane osobowe w celu świadczenia usług oraz do celów księgowych.

2. Zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy następujące dane użytkowników:

- imię i nazwisko,

- adres firmy,

- adres do doręczeń (jeśli różni się od adresu zamieszkania),

- numer identyfikacji podatkowej (NIP),

- adres e-mail,

- numer telefonu (komórkowy, stacjonarny),

- informacje o używanej przeglądarce internetowej,

- inne dane osobowe, które nam dobrowolnie przekazałeś.

3. Podanie powyższych danych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne do pełnej realizacji usług.

4. Możemy przekazywać dane osobowe do serwerów znajdujących się poza krajem Twojego zamieszkania lub do podmiotów powiązanych, stron trzecich z siedzibą w innych krajach, w tym krajach z obszaru EOG (Europejski Obszar Gospodarczy, EOG ang. European Economic Area, EEA – strefa wolnego handlu i Wspólny Rynek, obejmujące państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA) w celu przetwarzania danych osobowych przez te podmioty w naszym imieniu zgodnie z postanowieniami tej Polityki prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa, zwyczajami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.

5. Dostęp do Twoich danych mogą posiadać podmioty świadczące dla nas usługi niezbędne do prowadzenia serwisu tj.:

- Firmy hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług pokrewnych dla Administratora

- Firmy serwisowe i wsparcia IT dokonujące konserwacji lub odpowiedzialne za utrzymanie infrastruktury IT

§4 Pliki Cookie

1. Wykorzystujemy pliki cookie lub podobne technologie (zwane dalej łącznie: „plikami cookie”) które są danymi informatycznymi, w szczególności plikami tekstowymi, służącymi do korzystania ze strony internetowej i przechowywanymi na urządzeniach końcowych użytkowników przeglądających strony. Informacje gromadzone za pomocą plików cookie umożliwiają dostosowanie usług i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników, a także służą do tworzenia ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników ze stron. Dane gromadzone przy użyciu plików cookie są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkowników i są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

2. Na naszej stronie stosujemy następujące rodzaje plików cookie:

- Cookies wewnętrzne - pliki umieszczane i odczytywane z urządzenia użytkownika przez system teleinformatyczny serwisu

- Cookies zewnętrzne - pliki umieszczane i odczytywane z urządzenia użytkownika przez systemy teleinformatyczne serwisów zewnętrznych. Skrypty serwisów zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki cookies na urządzeniach użytkownika zostały świadomie umieszczone w serwisie poprzez skrypty i usługi udostępnione i zainstalowane w serwisie

- Cookies sesyjne - pliki umieszczane i odczytywane z urządzenia użytkownika przez serwis podczas jednej sesji danego urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z urządzenia użytkownika.

- Cookies trwałe - pliki umieszczane i odczytywane z urządzenia użytkownika przez serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji urządzenia chyba że konfiguracja urządzenia użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików cookie po zakończeniu sesji urządzenia.

3. W ramach naszej strony internetowej, stosowane są następujące rodzaje plików cookie ze względu na ich niezbędność do realizacji usług:

- niezbędne pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, w szczególności uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia;

- pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, w szczególności wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;

- wydajnościowe pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;

- funkcjonalne pliki cookie, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika;

- reklamowe pliki cookie, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie na urządzeniu końcowym. Użytkownik przeglądający stronę internetową może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookie do swojego urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu plików cookie na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

5. Korzystanie ze strony internetowej, bez zmiany ustawień w zakresie plików cookie, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie plików cookie. Użytkownik zawsze może wycofać zgodę poprzez zmianę ustawień dotyczących plików cookie. Informacje w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookie w przykładowych przeglądarkach internetowych użytkownik może znaleźć tutaj:

- Chrome
- Opera
- FireFox
- Edge
- Safari
- Internet Explorer 11

§5 Prawa i obowiązki

1. Posiadamy prawo a w przypadkach określonych prawem także obowiązek do udostępnienia wybranych lub wszystkich informacji dotyczących danych osobowych organom władzy publicznej lub osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

2. Użytkownik ma prawo do:

a) dostępu do danych osobowych. Użytkownik ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych na żądanie złożone do Administratora

b) sprostowania danych Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora

c) usunięcia danych osobowych Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora W przypadku kont użytkowników, usunięcie danych polega na anonimizacji danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji żądania usunięcia danych w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. w gdy Użytkownik dopuścił się naruszenia Regulaminu czy dane zostały pozyskane wskutek prowadzonej korespondencji). W przypadku usługi Newsletter, Użytkownik ma możliwość samodzielnego usunięcia swoich danych osobowych korzystając z odnośnika umieszczonego w każdej przesyłanej wiadomości e-mail.

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownik ma prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora

e) przenoszenia danych osobowych Użytkownik ma prawo uzyskania od Administratora, danych osobowych dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na żądanie złożone do Administratora

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na żądanie złożone do Administratora

g) wniesienia skargi Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

§6 Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności, serdecznie zachęcamy do kontaktu z nami. Odpowiemy na Twoje pytania i udzielimy wszelkiej potrzebnej pomocy. Możesz skorzystać z poniższych metod kontaktu:

• E-mail: Wyślij wiadomość na adres: kontakt@packsol.pl.
• Telefon: Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem: +48 61 425 13 73.
• Formularz kontaktowy: Wypełnij formularz na naszej stronie internetowej, który znajdziesz w sekcji “Kontakt”.

Informacje
Siedziba
ul. Elizy Orzeszkowej 29B/35,
62-200 Gniezno
NIP: 7841122283
REGON: 639620989
Biuro handlowe
ul. Odonica 2
62-200 Gniezno
Polska
Wskazówki dojazdu

©® 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone - Projekt i wykonanie strony: NetSwifter